Cabotage

Cabotage is toegestaan onder dekking van de communautaire vergunning. Hierbij gelden de volgende voorschriften.

BTW
Het standaard BTW-tarief in Griekenland bedraagt 23 procent. Gereduceerde percentages zijn 6,5 en 13 procent. De in Griekenland betaalde BTW op uitgaven gedaan in verband met grens overschrijdend vervoer van goederen, kan worden terug gevraagd. Verzoeken om restitutie dienen binnen negen maanden na afloop van een kalenderjaar (uiterlijk 30 september) te worden ingediend bij de Nederlandse belastingdienst. Sinds 1 januari 2010 gelden er nieuwe BTW regels in de EU. Leden van TLN kunnen het infoblad BTW en vervoer gratis downloaden van www.tln.nl

Maten en gewichten
Bij cabotage kunnen afwijkende maximumgewichten gelden. Zie toegestane maximummaten en gewichten.

Tarieven en contractuele voorwaarden
Voor cabotagevervoer in Griekenland zijn de Griekse vrachttarieven verplicht. Het zijn margetarieven met een boven- en benedengrens, waarbinnen de partijen een prijs kunnen overeenkomen. De tarieven zijn niet van toepassing voor transporten in geval van rampen. De tarieven zijn gerelateerd aan het soort goederen. Daarnaast wordt onderscheid gemaakt tussen vervoer binnen een afstand van 60 km en meer dan 60 km.
Vrachtbrief: men is verplicht gebruik te maken van het nationale officiële voorgedrukte formulier. Vervoerders dienen zich bij het Griekse belastingkantoor te registreren en het bewijs daarvan op het voertuig aanwezig te hebben.

Tijdelijk verblijf
Sinds 14 mei 2010 zijn in Griekenland 3 cabotageritten binnen 7 dagen toegestaan, mits volgend op een internationale rit met hetzelfde voertuig, waarbij eerst de lading bestemd voor Griekenland werd gelost. Eén cabotagerit binnen 3 dagen is toegestaan wanneer het voertuig leeg Griekenland binnenreed in aansluiting op een internationale rit, waarbij goederen werden gelost in een andere EU-lidstaat. CMR’s van internationale ritten dienen aan boord te zijn.

Vervoer van bepaalde goederen
Geen afwijkende voorschriften dan die gelden in het internationale vervoer.

Vervoersdocumenten
Buiten de in hoofdstuk 1 genoemde documenten, dient men aan te kunnen tonen dat over het
voorgaande jaar motorrijtuigenbelasting is betaald. De bestuurder dient een in het Griekse gestelde en gewaarmerkte werkgeversverklaring te kunnen tonen. Een verzekeringsbewijs in het Grieks. Men dient verzekerd te zijn overeenkomstig de Griekse voorschriften. Raadpleeg uw verzekeringsagent. Men dient een document van technische goedkeuring van het voertuig te kunnen tonen.